Satdesign kubus

Privacy

Wij hechten veel waarde aan een transparante en betrouwbare dienstverlening. In dat kader vinden wij het belangrijk dat je weet welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden we deze persoonsgegevens gebruiken. Deze privacyverklaring is opgesteld door Satdesign (hierna ook te noemen: “wij”, “onze” of “ons”) en heeft betrekking op het verwerken van persoonsgegevens door ons van onze (toekomstige) klanten, (toekomstige) leveranciers, de gebruikers van onze website en andere derden.

Satdesign verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet. 

Deze privacyverklaring bevat belangrijke informatie over wie wij zijn, welke persoonsgegevens wij verzamelen en hoe wij hiermee omgaan. Ook bevat deze privacyverklaring details over onze verplichtingen op grond van de AVG en jouw rechten ten aanzien van de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan.

1. Verwerkingsverantwoordelijke

Deze privacyverklaring ziet op de persoonsgegevens die worden verwerkt door:

Naam:
Satdesign
Correspondentieadres:
Reduitlaan 33, 4814 DC Breda
Telefoon:
076-7110313
E-mailadres:
info@satdesign.nl
Kvk-nummer:
82406154

2. Persoonsgegevens

Wat zijn persoonsgegevens?

Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerd of identificeerbare natuurlijk persoon. Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van een persoon.


Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Satdesign verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens. Onder verwerken wordt onder meer verstaan: het verzamelen, opslaan, wijzigen, raadplegen en vernietigen van persoonsgegevens.

Satdesign verwerkt de persoonsgegevens die je rechtstreeks aan ons verstrekt wanneer je gebruik maakt van onze diensten. De soorten verwerkte persoonsgegevens kunnen verschillen, afhankelijk van de aan jou verleende diensten en afhankelijk van de doeleinden waarvoor jouw persoonsgegevens door ons worden verwerkt. Wij kunnen ook persoonsgegevens van jou verwerken die indirect van je worden verzameld (bijv. door het gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën).

Satdesign kan onder andere de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

 • Identificatiegegevens: bijvoorbeeld je aanspreektitel, naam, geslacht, contactgegevens (zoals post- en/of factuuradres, e-mailadres, telefoonnummer);
 • Gegevens die nodig zijn voor nakoming van de overeenkomst: bijvoorbeeld dienstinformatie, factuuradres, offertenummers, status van de werkzaamheden, betalingsgegevens, betaalkaartgegevens en/of bankgegevens;
 • Gegevens over je online activiteit: bijvoorbeeld je online interactie met de website van Satdesign, je internetbrowser en IP-adres, voorkeuren (voor bepaalde instellingen).


Wij verwerken geen gevoelige of bijzondere categorieën van persoonsgegevens. Verder hebben wij niet de intentie gegevens te verwerken van betrokkenen die jonger zijn dan 16 jaar.

3. Doeleinden en rechtsgronden voor verwerking van persoonsgegevens

Wij verzamelen en verwerken de in paragraaf 2 genoemde persoonsgegevens niet zomaar. Wij verwerken jouw persoonsgegevens onder andere voor de volgende doeleinden en op basis van de volgende rechtsgronden voor verwerking van persoonsgegevens:

 • Om de overeenkomst die wij met jou hebben na te komen en je hierover te kunnen informeren: het verwerken van identificatiegegevens en gegevens die nodig zijn voor nakoming van de overeenkomst is noodzakelijk om jouw aanvragen en de naar aanleiding hiervan opgestelde offertes te kunnen verwerken en de met jou overeengekomen diensten te leveren. Ook moet Satdesign je over de nakoming van de overeenkomst en de in dit verband gemaakte en/of te maken afspraken kunnen informeren. Dit doen wij bijvoorbeeld per e-mail, per brief of telefonisch. Verwerking van jouw persoonsgegevens voor dit doel is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst(en) die je met Satdesign hebt.

 • Om je in staat te stellen een persoonlijk account aan te laten maken: wanneer je in het kader van de overeenkomst met Satdesign diensten van ons afneemt, bieden wij jou de mogelijkheid een account aan te maken waarin (persoons)gegevens worden geregistreerd. Het aanmaken van dit account is niet verplicht. Satdesign verwerkt jouw identificatiegegevens en gegevens die nodig zijn voor nakoming van de overeenkomst voor dit doel op basis van jouw toestemming. Je kunt je toestemming te allen tijde intrekken door je account te verwijderen. Dit kun je doen via de instellingen waartoe je toegang hebt na te zijn ingelogd in het account.

 • Om je van nieuwsbrieven te kunnen voorzien: als je aan ons hebt aangegeven nieuwsbrieven van ons te willen ontvangen dan verwerkt Satdesign je identificatiegegevens en gegevens die nodig zijn voor nakoming van de overeenkomst voor dit doel op basis van jouw toestemming. Satdesign kan jouw persoonsgegevens ook voor dit doel verwerken in het kader van haar gerechtvaardigde belang om haar klanten en relaties van nieuwsbrieven en andere, vergelijkbare berichtgeving te voorzien.

 • Toestemming intrekken/bezwaar maken tegen ontvangen nieuwsbrieven en vergelijkbare berichtgeving: je kunt je toestemming voor het ontvangen van nieuwsbrieven en andere vergelijkbare berichtgeving altijd intrekken of bezwaar maken tegen het ontvangen van dergelijke berichtgeving. Dit kun je doen door gebruik te maken van de uitschrijflink onderaan elke nieuwsbrief die je van ons ontvangt. Ook kun je in dit verband contact met ons op nemen via info@satdesign.nl.

 • Om de dienstverlening van Satdesign te analyseren: Satdesign analyseert het verkeer op en gebruik van haar website door derden onder andere door gebruik te maken van cookies en vergelijkbare technologieën. Voor het plaatsen van cookies en vergelijkbare technologieën en het verwerken van gegevens over je online activiteit vragen wij jouw toestemming.

 • Om te voldoen aan verzoeken van autoriteiten en (andere) overheidsorganen, voor het beheer van rechtszaken en voor bewijsdoeleinden: Satdesign kan alle in paragraaf 2 genoemde soorten persoonsgegevens verwerken indien dit noodzakelijk is om te voldoen aan een verzoek van een autoriteit of overheidsinstantie, of wanneer dit relevant is voor lopende of toekomstige juridische procedures. Verwerking door Satdesign van jouw persoonsgegevens voor dit doel kan noodzakelijk zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Satdesign rust, maar ook op grond van haar gerechtvaardigde belang om juridische procedures te voorkomen en/of te voeren en verweer te voeren tegen vorderingen op of handhavingsacties tegen Satdesign.

4. Bewaartermijnen

Satdesign bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. De bewaartermijn kan verschillen per (categorie) persoonsgegevens, waarbij wettelijke bewaartermijnen en adviezen vanuit de Autoriteit Persoonsgegevens als uitgangspunt worden genomen.

Persoonsgegevens die bijvoorbeeld nodig zijn voor het voeren van een financiële administratie worden 7 jaar bewaard. Als wij een onderhoudsovereenkomst met jou hebben gesloten, worden de voor dit doel verwerkte persoonsgegevens die niet noodzakelijkerwijs bewaard moeten worden voor het voeren van de financiële administratie in ieder geval voor de duur van de overeenkomst bewaard en tot maximaal drie jaar na beëindiging van de dienstverlening.

Als je vragen hebt over de bewaartermijn van jouw persoonsgegevens, neem dan contact op via de contactgegevens zoals genoemd in paragraaf 1.

5. Toegang tot persoonsgegevens en beveiliging

Satdesign neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Satdesign heeft passende maatregelen getroffen in het kader van de beveiliging van de verwerking van jouw persoonsgegevens op basis van de beschikbare techniek. Wij zorgen dat wij voldoen aan de wettelijk gestelde maatregelen en zorgen dat beveiligingstechnieken up-to-date zijn. Als je de indruk hebt dat jouw persoonsgegevens door ons niet afdoende beveiligd worden of indien er aanwijzingen zijn van misbruik van deze persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via info@satdesign.nl.


6. Ontvangers van persoonsgegevens

Satdesign zal jouw persoonsgegevens slechts verstrekken aan derden wanneer wij daartoe contractueel of wettelijk verplicht zijn of wanneer dit noodzakelijk is in het kader van (het bij het publiek onder de aandacht brengen van) haar dienstverlening. Wanneer wij jouw persoonsgegevens aan derden verstrekken, gebeurt dit zorgvuldig en met inachtneming van passende beveiligingsmaatregelen. Wij verkopen je persoonsgegevens niet aan derden.

Deze derden kunnen zelf verantwoordelijk zijn voor de verwerking van de persoonsgegevens die zij van Satdesign ontvangen. Satdesign is in dat geval niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door deze derden.

Indien een partij die persoonsgegevens van Satdesign ontvangt als verwerker (in de zin van artikel 4 lid 8 AVG) is aan te merken, dan hebben wij met deze verwerker een verwerkersovereenkomst gesloten om de bescherming van jouw persoonsgegevens te waarborgen.

Je persoonsgegevens worden in beginsel verwerkt in landen binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Het delen van je persoonsgegevens met derden kan betekenen dat jouw persoonsgegevens in uitzonderlijke gevallen worden gedeeld met organisaties/worden opgeslagen in landen buiten de EER. Wanneer een dergelijke internationale doorgifte van persoonsgegevens plaatsvindt, treft Satdesign de nodige maatregelen om jouw persoonsgegevens van een vergelijkbaar niveau van bescherming te voorzien of ziet Satdesign erop toe dat de nodige maatregelen in dit verband getroffen worden. Zodoende vinden eventuele internationale doorgiften van persoonsgegevens conform hoofdstuk V van de AVG plaats.

7. Jouw rechten

Op grond van de AVG heb je diverse rechten met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens:

 

 • Het recht om je toestemming voor een verwerking in te trekken: als je toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van nieuwsbrieven verzonden door Satdesign of als je toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens voor welk ander doel dan ook noodzakelijk is, dan kun je te allen tijde jouw toestemming intrekken. Het intrekken van je toestemming geschiedt door gebruik te maken van de uitschrijflink onderaan elke nieuwsbrief of vergelijkbare berichtgeving die je van ons ontvangt. Voor het intrekken van jouw toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens voor andere doeleinden dan het ontvangen van nieuwsbrieven en vergelijkbaar materiaal kun je contact met ons opnemen via info@satdesign.nl. Het intrekken van jouw toestemming voor een verwerking of het bezwaar maken tegen een verwerking heeft geen gevolgen voor de rechtsgeldigheid van de verwerking van persoonsgegevens vóór de intrekking van jouw toestemming of het maken van bezwaar;

 • Het recht op inzage: je hebt recht op inzage van de persoonsgegevens die wij over jou bewaren, behoudens in het geval van specifieke uitzonderingen;

 • Het recht op rectificatie van onjuiste persoonsgegevens: je kunt ons verzoeken onjuiste persoonsgegevens die wij over jou bewaren te rectificeren;

 • Het recht om vergeten te worden: je kunt ons verzoeken om de persoonsgegevens die wij over jou bewaren te verwijderen;

 • Het recht op beperking van de verwerking: je kunt ons verzoeken (tijdelijk) te stoppen met de verwerking van jouw persoonsgegevens (anders dan het opslaan hiervan) wanneer wij deze (nog) niet kunnen wissen;

 • Het recht bezwaar te maken tegen een verwerking: je kunt bezwaar maken tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden, bijvoorbeeld voor het versturen van nieuwsbrieven (via e-mail);

 • Het recht op overdraagbaarheid van gegevens: je kunt ons verzoeken om de persoonsgegevens te ontvangen die wij van jou opgeslagen hebben om deze (via elektronische weg) aan een andere, derde partij te verstrekken. 


Als je een beroep wilt doen op een van de bovengenoemde rechten die op grond van de AVG aan jou toekomen, neem dan contact op via de contactgegevens zoals genoemd in paragraaf 1. Mogelijk vragen wij nog aanvullende gegevens van jou op om je identiteit te verifiëren. Let wel op! De bovengenoemde rechten zijn niet absoluut. Dat wil zeggen dat we niet in alle gevallen gehoor moeten of hoeven te geven aan een verzoek tot uitvoering van een van deze rechten. Hierover zullen we je in dat geval informeren. Wij reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken op jouw verzoek.

Wij willen je er ook op wijzen dat je altijd de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Satdesign. Ga hiervoor naar www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

8. Cookies en links naar andere websites

Cookies

Satdesign maakt op haar website gebruik van cookies en andere, vergelijkbare technologieën zoals plug-ins (hierna gezamenlijk: “cookies”). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan een website wordt geplaatst op de harde schijf van bijvoorbeeld je computer, tablet of smartphone waarmee je onze website bezoekt. Een cookie kan gegevens opslaan zodat je als bezoeker kan worden herkend en jouw gebruik van de website kan worden geanalyseerd, telkens als je de website bezoekt.

Wij maken op onze website gebruik van verschillende soorten cookies, variërend qua doel, duur en afkomst. We kunnen deze cookies zelf plaatsen (first-party cookies). We kunnen ook toestaan dat derden waarmee wij een overeenkomst hebben gesloten, cookies plaatsen (third-party cookies).

De door Satdesign gebruikte cookies kunnen verder als volgt worden gecategoriseerd:

 • Noodzakelijke cookies: noodzakelijke cookies zijn nodig voor normaal gebruik van de website. Deze maken bijvoorbeeld navigatie op de website mogelijk. Noodzakelijke cookies kunnen je persoonsgegevens verwerken. Aangezien deze cookies noodzakelijk zijn voor juiste werking van de website hebben wij jouw toestemming niet nodig voor het plaatsen van deze cookies. Je kunt ook geen bezwaar maken tegen het plaatsen van deze cookies;

 • Functionele cookies: functionele cookies, ook wel voorkeurscookies genoemd, stellen Satdesign in staat je de volledige functionaliteit van de website te bieden en je een gepersonaliseerde ervaring te bieden. Door het gebruik van deze cookies worden eerder door jou gemaakte keuzes onthouden. Functionele cookies zijn niet strikt noodzakelijk voor de juiste werking van een website en bij plaatsing van deze cookies worden jouw persoonsgegevens verwerkt. Je toestemming is dus vereist voor het plaatsen van deze cookies. Als je geen toestemming geeft voor het plaatsen van de cookies, dan is het mogelijk dat sommige diensten van de website niet optimaal functioneren.

 • Analytische cookies: deze cookies stellen Satdesign in staat websitebezoekers en hun bezoeken te analyseren. Door middel van plaatsing van deze cookies krijgen wij bijvoorbeeld inzicht in welke pagina’s het meest en/of minst populair zijn. Ook kunnen we hieruit afleiden op welke manier bezoekers van de website op de website navigeren. Op basis van deze informatie kunnen wij de prestaties van onze website verbeteren. Analytische cookies worden niet als strikt noodzakelijk beschouwd en zij kunnen jouw persoonsgegevens verzamelen en verwerken. Je toestemming voor het plaatsen van deze cookies is daarom vereist.

Satdesign gebruikt zowel sessie- als permanente cookies. Sessiecookies worden slechts tijdelijk geplaatst en worden automatisch verwijderd van je computer of ander elektronisch apparaat nadat je jouw bezoek aan onze website hebt beëindigd en de browser hebt gesloten. Permanente cookies blijven ook nadat je jouw bezoek aan de website hebt beëindigd op je computer opgeslagen (voor een bepaalde tijd).

Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, word je gevraagd of je al dan niet instemt met het gebruik van cookies. Voor het gebruik van strikt noodzakelijke cookies krijg je deze optie niet. Voor het gebruik van dergelijke cookies is je toestemming namelijk niet vereist.

Door het geven van toestemming voor het gebruik van (bepaalde soorten) cookies, stem je ermee in dat jouw persoonsgegevens worden verwerkt door Satdesign en eventuele derden die toegang hebben tot deze gegevens.

Door de website van Satdesign te blijven bezoeken of door de cookiebanner te negeren (en/of te sluiten):

 • Zijn strikt noodzakelijke cookies altijd actief;
 • Blijven andere cookies inactief totdat je op een later tijdstip toestemming geeft voor het gebruik van deze cookies.

Als je op enig moment besluit niet langer in te stemmen met de opslag en het gebruik van cookies op jouw computer of andere elektronische apparaten, kun je de opgeslagen cookies die zijn geplaatst voor de website van Satdesign verwijderen of je browserinstellingen aanpassen zodat cookies in het algemeen niet op je computer of andere elektronische apparatuur(en) worden opgeslagen of actief worden verwijderd.

Satdesign en (links naar) andere websites

Op de website van Satdesign tref je een aantal (hyper)links aan naar websites (van andere bedrijven). Satdesign draagt echter geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze websites noch draagt zij verantwoordelijkheid met betrekking tot de omgang door die partijen met jouw persoonsgegevens. Satdesign registreert ook niet of, en zo ja, hoe vaak wordt doorgeklikt naar deze andere websites. Lees hiervoor de privacyverklaring van de website die je bezoekt.

 

9. Wijzigen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd in december 2022 en kan op ieder moment en zonder voorafgaande kennisgeving opnieuw geheel of gedeeltelijk worden gewijzigd. Je wordt geacht de privacyverklaring regelmatig door te nemen. Wij zullen alle wijzigingen op onze website plaatsen om je juist te informeren over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken.